Đăng ký

Tìm khoảng cách trong giao thoa sóng

Bài toán tìm khoảng cách từ điểm M trên đường trung trực gần nhất dao động cùng pha, ngược pha:

     +) Cùng pha:       \(k\lambda \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow k_{min}\)

     +) Ngược pha:    \((k+0,5)\lambda \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow k_{min}\)

      \(\Rightarrow d(M;S_1S_2)_{min}=k_{min}\lambda\)