Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 135 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

- hình 143 :

Hai tam giác vuông ABH và ACH có

AH chung

BH = CH (gt)

⇒ ΔABH =ΔACH (hai cạnh góc vuông)

shoppe