Đăng ký

Giải bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Các tam giác vuông ABC và DEF có góc A = góc D = 90\(^0\), AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ΔABC = ΔDEF.

Hướng dẫn giải

- Bổ sung AB = DE thì ΔABC = ΔDEF (c.g.c)

- Bổ sung \(\widehat{C}=\widehat{F}\) thì ΔABC = ΔDEF (g.c.g)

- Bổ sung BC = EF thì ΔABC = ΔDEF (cạnh huyền - cạnh góc vuông)