Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 26 Toán 8 Tập 1

Đề bài

 Làm tính chia

a) x3 : x2;

b) 15x7 : 3x2;

c) 20x5 : 12x.

Hướng dẫn giải

a) x3 : x2 

= x(3 - 2) 

= x1 = x

b) 15x7 : 3x2 

= (15 : 3).(x7 : x2 )

= 5.x(7-2) = 5x5

c) 20x5 : 12x

= (20 : 12) . (x5 : x)

\({5 \over 3}\).x(5-1) 

\({5 \over 3}\).x4

 

shoppe