Đăng ký

Giải bài 59 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính chia :

a) \(5^3 : (-5)^2\)

b) \((\dfrac{3}{4})^5 : (\dfrac{3}{4})^3 \)

c) \(\)\((-12)^3:8^3\)

Hướng dẫn giải

a) \(5^3 : (-5)^2\) \(= 5^3 : 5^2 = 5\)

b) \((\dfrac{3}{4})^5 : (\dfrac{3}{4})^3 \) \(= (\dfrac{3}{4})^2=\dfrac{9}{16}\)

c) \((-12)^3:8^3\) = \((-\dfrac{12}{8})^3=(-\dfrac{3}{2})^3=-\dfrac{27}{8}\)