Đăng ký

Bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính chia:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y\);                    

b) \({3 \over 4}{x^3}{y^3}:\left( { - {1 \over 2}{x^2}{y^2}} \right)\);                  

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}\).

Hướng dẫn giải

Áp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thức:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y= {5 \over {10}}{x^{2 - 2}}.{y^{4 - 1}} \)\(= {1 \over 2}{y^3}\)

b)  \({3 \over 4}{x^3}{y^3}:\left( { - {1 \over 2}{x^2}{y^2}} \right) \)\(={3 \over 4}.( - 2).{x^{3 - 2}}.{y^{3 - 2}} =  - {3 \over 2}xy\)

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}= {( - xy)^{10 - 5}}\)\( = {( - xy)^5} =  - {x^5}{y^5}\).

shoppe