Đăng ký

Giải bài 62 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(15x^4y^3z^2\) : \(5xy^2z^2\) tại x = 2, y = - 10 và z = 2004.

Hướng dẫn giải

Ta có :  \(15x^4y^3z^2\) : \(5xy^2z^2\) = \(\dfrac{15}{5}.\dfrac{x^4}{x}.\dfrac{y^3}{y^2}.\dfrac{z^2}{z^2}=3x^3y\)

Với x = 2 , y = -10 thì :

\(3x^3y = 3.2^3.(-10)=-240\)