Đăng ký

Bài 62 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Hướng dẫn giải

- Áp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thúc để rút gọn biểu thức đã cho.

Thay giá trị x, y, z tương ứng để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

\(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Ta có \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2} = 3{x^{4 - 1}}.{y^{3 - 2}}.{z^{2 - 2}} \)\(= 3{x^3}y\)

Tại \(x = 2, y = -10, z = 2004\)

Ta được: \(3 . 2^3.(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240\).

shoppe