Đăng ký

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài viết dưới đây Cunghocvui sẽ giúp các bạn làm rõ khái niệm và công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, chúc các bạn học tốt!

I. Lý thuyết?

1. Định nghĩa

Thì được dùng để diễn tả hành động diễn ra trong một khoảng thời gian bất kỳ trong quá khứ, hành động đó được kéo dài, thời điểm bắt đầu và kết thúc đều diễn ra trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Từ nhận biết bao gồm until then, by the time, prior to that time, before, after.

2. Cấu trúc quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Dạng cấu trúc câu khẳng định:

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

  • They had been working for five hours when she telephoned

            Họ đã làm việc suốt 4 tiếng khi mà cô ấy gọi 

  • Her eyes were red because she had been crying

            Mắt cô ấy đỏ vì trước đó cô đã khóc

Dạng cấu trúc câu phủ định:

S + hadn’t + been + V-ing

(hadn’t = had not)

Ví dụ:

  • My father hadn’t been doing anything when my mother came home

Bố tôi đã không làm việc gì khi mẹ tôi về nhà

  • They hadn’t been talking to each other when we saw them

Họ đã không nói chuyện với nhau khi chúng tôi nhìn họ

Dạng cấu trúc câu nghi vấn:

Had + S + been + V-ing ?

Wh-questions + had + S + been + Ving…?

Mẹo Tiếng Anh

II. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Nhằm nhấn mạnh vào hành động xảy ra trước khi một hành động khác được diễn ra trong thời điểm quá khứ. She had been cleaning the house before we walked in.
Nhằm nhấn mạnh vào hành động được nhắc đến trong quá khứ, và biểu đạt nguyên nhân diễn ra chuỗi sự việc đó. Sam gained weight because he had been overeating.

(Sam tăng cân vì anh ấy đã ăn quá nhiều.)

 

Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

(Betty đã trượt bài kiểm tra cuối kì vì cô ấy không tham gia lớp học.)

III. Bài tập về quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1.Where ___________you(live)____________? -I (live)______________in Xuan Hoa town.

2.What _______________he (do) ______________now? -He (water)_________________flowers in his garden.

3.What _______________she (do)_____________? -She(be)______________a teacher.

4.____________you(be)in 4A? -No,I (not be)_______________________.

5.Where _________________you (be) from?

6.At the moment , my sisters (play)____________volleyball and my brother (play)________________soccer.

7.it is 9.00, my family(watch)___________________tv.

8.In the summer, I usually (go)______________to park with my friends and in the spring , we (have ) _____________Tet Holiday, I (be)________happy because I always (visit) ______________my granparents.

9._____________your father (go)_____________to work by bus ? 10.How ___________your sister (go)___________to school?

11.What time _____________they (get up)_________________?

12.What ____________they (do)________________in the winter?

13.Today,we (have)______________English.

14.Her favourite subject (be)__________________English .

15.Now, my brother (eat)_________________a banana.

16.Look! Aman (call)_________________you.

17.Keep silent ! I (listen )____________________to radio .

18._______________you (play)_________________badminton now?

19.Everyday,my father (get up)_________________at 5.00 a.m but today ,he (get up) __________________at 6.00a.m.

20.Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00 but today , I (Listen ) _________________ to music at 10.00.

21.Everyday , I(go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike.

22.Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe but today he (drink)______________ milk.

23. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

24.Hoa (live)________________in Hanoi , Ha (live)________________in HCM City.

25.Hung and his friend (play)_______________badminton.

26.They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

27.Ha never(go)_________________fishing in the winter but she always (do)_____________.it in the summer.

28.My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

29.There(be)____________________.animals in the circus.

30._______________he (watch)______________tv at 7.00 everymorning?

32.What _____________she (do ) _________________at 7.00 A.m?

33.How old _________she(be)? 34.How ___________she (be)?

35.My children (Go)________________to school by bike.

36.We (go)_______________to supermarket to (buy)______________some food .

37.Mr.Hung (go)________________to Hanoi every month.

38.Ha (like)______________coffee, but I (not like)______________it.

39.She (like )________________Tea,but she (not like)____________________coffee.

40.I (love)_______________ catbut I (not love)__________________dog.

41.Everyday ,I (go)______________to school on foot , but today I (go)____________________to school by bike.

42.Who you _________________(wait) for,Vien? -I _______________________(wait)for Mr.Hung.

43.My sister (get)______________.dressed and (brush)_______________her teeth at 6.30 everyday.

44.Mrs.Huong (not live)_______________in town .She (live)________________in a house in the country.

45.How _________your children (go)_________________.to school everyday?

46.It’s 9 o’clock in the morning .Lien (be)________in her room.She (listen) _______________to music.

47.We_______________________(play) soccer in the yard now.

48.My father (go)___________.to work by bike.Sometimes he(walk)______________

49_________.You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

50.Now I (eat)_____________an apple and Hoa (listen)_______________.to music.

51.At the moment ,Nam and his friends (go)_______________________shopping.

52.In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school.

53.I (write)_____________________________.a letter to my friend now.

54.At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.

55.On Monday, I (have)________________________.math and Art.

56.On Friday, I (have)______________________English.

57. At the moment, I (eat)______________.an orange and My sisters (Play)_______ Tennis.

58._______her bag (be)? -No,they(not be)______________.

59.What time _____________your children(go)____________ to school?

60.He (live)________________in HCM City.

61.What time___________your brother (get)___________up?

62.My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

63.Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 a.m.

64.This (be)________a book and there (be)_________pens.

65.Mr.Quang (live)____________in the country .His house (have)__________a garden.

66.Viet (not have)______________Literature on Friday.

67.What time _________you (start)___________your class?

68.___________you (be)in class 4A?

69.Mrs.Ha (learn)__________________in Hanoi but she (not live)__________________ in Ha Noi.

70.My brother (not live )____________________in London , he (live )_______________ in Manchester.

71.Now ,Mr.Long (draw ) ____________________his house.

72.He (like)_____________APPLES but he (not like )_____________________banana.

73.__________________she (like)______________apples?

74.Usually,I (have)_________________lunch at 12.00.-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

75.He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

76.At the moment , my sister (read)___________________a book.

77.I (like )__________________ice-cream.

78.What ___________________Mr. Ha (live)_______________?

79. The monkey can (climb)_________________ the tree.

80.Hang (go)__________________to the bookshop now because she ( want ) ___________ some book.

81.We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

82.Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

83.Everynight , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m

84.Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

85.In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

86.Every everning, my mother (watch)_____________television.

87.Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30a.m.

88.We (not read)___________________after lunch.

89.Tom (be)___________my friend .He (play)______________sports everyday.

90.______________your students (play)__________soccer every afternoon?

91.He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

92.They (go)___________home and (have)___________lunch.

93.___________he (play)__________sports?

94.He (teach)_______________in a big school in town.

95.Everyday she (go)____________to work by bike.

96.We usually (read)_________books,(listen)_________to music or (watch)_______TV.

97.Sometimes , I(play)__________badminton.

98.Ann(like)____________her job very much.

99.___________your mother(walk)_________to market?

100.Look! They (run)_________________________

101.Listen! My mother (sing)________________________a song.

102.Everynight, We (go)________________________to bed at 10p.m

103.Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

104.Now , they (stay)___________________________in Hue .

105.My father (read)__________________________a newspaper in the morning.

106.Look!Ha (run)______________________.

107.Trang usually (listen)_______________to the teacher in the class, but she (not listen)_____________________now.

108.Where_____________________your father(be)? -He (be)________________living room.He (watch)___________________________TV.

109.____________they (go) to school by bus today?

110.There(be)___________many flowers in our garden.

111.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

112.In the autumn, I rarely (go)_______________sailing and (go)____________to school.

113.I (write)________________________________a letter to my friend now.

114.At 12 a.m every day, I (have)________________lunch and (go)____________to bed.

115.On Monday, I (have)________________math and Art.

116.On Friday, I (have)____________________English.

117. At the moment, I (eat)_________________an orange and My sisters (Play) ________________Tennis.

118.Now, He (look)________________his cat . It (eat)__________a mouse in the garden.

119.Phong, An , Ha, Lan (be)________________________.close friend.

120.___________your mother(walk)_________to market?

121.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

122.What___________you (do)____________now?

123.__________your mother (walk) to work every day?

124.They (not play)________________soccer in the morning.

125.____________Hai(work)____________in the garden at the moment?

126.My brother (do)______________________his homework in his room now .He do it every day.

127.James and his brother (play )__________________soccer at the moment.They (play) _________________it every afternoon.

128.Where________________the old man (live)___________now?

129.Mr.Smith often (teach)_______________class 4A,but this morning he (teach) __________________class 4B.

130.It’s 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Hy vọng rằng với những kiến thức mới về cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trên đây, các bạn hoàn toàn có thể nắm chắc một cách dễ dàng và có những giờ học thư giãn!

shoppe