Đăng ký

Giải câu 6 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Tia sáng Mặt Trời vào nước không bị tán sắc và khúc xạ. Tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất.

     Ta có: \(\tan i=\dfrac{4}{3} \Rightarrow \sin i=\dfrac{4}{5}.\)

     Góc khúc xạ của tia đỏ:

         \(\dfrac{\sin i}{\sin r_đ}=n_đ \Rightarrow \sin r_đ=\dfrac{\sin i}{n_đ}=\dfrac{\dfrac{4}{5}}{1,328}=0,6024 \Rightarrow r_đ\approx 37,04^0\)

      Xét tam giác IHR, có: \(\tan r_đ=\dfrac{HR}{IH}\)

      \(\Rightarrow HR=IH. \tan r_đ=1,2. \tan 37,04^0=0,90567(m)\)

      Góc khúc xạ của tia tím: 

           \(\dfrac{\sin i}{\sin r_t}=n_t \Rightarrow \sin r_t=\dfrac{\sin i}{n_t}=\dfrac{\dfrac{4}{5}}{1,343}\approx 0,59568\)

      \(\Rightarrow r_t\approx 36,56^0\)

      Xét tam giác IHK, có: \(\tan r_t=\dfrac{HK}{IH}\)

      \(\Rightarrow HK=IH. \tan r_t=1,2.\tan 36,56^0=0,88994(m)\)

      Độ dài quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể là:

           \(\Delta D=HR-HK=0,90567-0,88994=0,01573(m)=1,573(cm)\)