Đăng ký

Giải câu 5 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có công thức lăng kính:

\(\sin i_1=n. \sin r_1; \sin i_2=n. \sin r_2\)

\(A=r_1+r_2;D=i_1+i_2-A\)

Khi góc tới i và góc chiết quang A là góc nhỏ thì ta có:

\(i_1=n.r_1;i_2=n.r_2\)

\(A=r_1+r_2;D=i_1+i_2-A=(n-1)A\)

Góc lệch của tia đỏ sau khi qua lăng kính:

\(D_d=(n_đ-1)A=(1,643-1).5=3,125^0\)

Góc lệch của tia tím sau khi qua lăng kính:

\(D_t=(n_t-1)A=(1,685-1).5=3,425^0\)

Góc giữa tia tím và tia đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính:

\(\Delta D=D_t-D_đ=3,425^0 -3,215^0=0,21^0=12,6'.\)

shoppe