Đăng ký

Giải bài 84 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Nếu √x = 2 thì x2 bằng

A. 2 ;    B. 4 ;    C. 8 ;    D. 16

Hướng dẫn giải

Câu trả lời đúng là D. Vì √x = 2 nên x = 4

Do đó : \(x^2 = 4^2 =16\)