Đăng ký

Bài 82 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4 = 2\), hãy hoàn thành bài tập sau:

a) \(5^2 ….\) nên \(.... = 5\);

b) Vì \({7^{...}} = 49\) nên \(... = 7\);

c) Vì \({1^{...}} = 1\)nên \(\sqrt1 = ...\);

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2}...\) nên\( ... = ...\)

Hướng dẫn giải

 Áp dụng Theo mẫu: Vì \(2^2= 4\) nên \(\sqrt4 = 2\).

Lời giải chi tiết

a) Vì \(5^2= 25\) nên \(\sqrt{25} = 5\)

b) Vì \(7^2= 49\) nên \(\sqrt{49} = 7\)

c) Vì \(1^2= 1\) nên \(\sqrt1 = 1\) 

d) Vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\)   nên \(\sqrt {{4 \over 9}}  = {2 \over 3}\)

shoppe