Đăng ký

Giải bài 82 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2. Hãy hoàn thành bài tập sau

a) Vì 52 = ... nên √ = 5

b) Vì 7 ... . = 49 nên ... = 7

c) Vì 1 ... = 1 nên √1 =

Giải bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Vì 5\(^2\) = 25 nên √25 = 5

b) Vì 7\(^2\)  = 49 nên √49 = 7

c) Vì 1\(^2\) = 1 nên √1 = 1

d) Vì \((\dfrac{2}{3})^2 =\dfrac{4}{9} \) nên √\(\dfrac{4}{9}\) = \(\dfrac{2}{3}\)