Đăng ký

Giải bài 8 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Hình thang ABCD (AB // CD) có

\(\widehat{A}-\widehat{D}=20^0, \widehat{B}=2\widehat{C}\)

Tính các góc của hình thang.

Hướng dẫn giải

Ta có : AB // CD nên :

\(\widehat{A}+\widehat{D}=180^0\)

Ta lại có : \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^0\) nên :

\(\widehat{A}=\dfrac{180^0+20^0}{2}=100^0\)

\(\widehat{D}=180^0-100^0=80^0\)

Ta có : AB // CD nên : \(​​\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)

Ta lại có : \(\widehat{B}=2\widehat{C}\) nên \(3\widehat{C}=180^0\)

Suy ra : \(\widehat{C}=60^0,\widehat{B}=120^0\)

shoppe