Đăng ký

Giải bài 6 trang 70 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác là hình thang, có những tứ giác không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình thang?

Hướng dẫn giải

Tứ giác ABCD là hình thang vì AB // CD.

Tứ giác MNIK là hình thang vì MK // NI.

Tứ giác EFGH không là hình thang.

shoppe