Đăng ký

Giải bài 7 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Hướng dẫn giải

a) Ta có : x + \(80^0\) = \(180^0 \Rightarrow\) x = \(180^0-80^0=100^0\)

y + \(40^0\) = \(180^0 \Rightarrow\) y = \(180^0 -40^0=140^0\)

b) Ta có : x = \(70^0\) (hai góc đồng vị); y = \(50^0\) (hai góc so le).

c) Ta có : x + \(90^0=180^0 \Rightarrow x =90^0\)

y + \(65^0=180^0 \Rightarrow y = 115^0\)

shoppe