Đăng ký

Giải bài 10 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Hình 12 là hình vẽ một chiếc thang. Trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Hướng dẫn giải

Trên hình vẽ có tất cả 6 hình thang là:

    ABCD, CDEF, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

shoppe