Đăng ký

Giải bài 74 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm số a để đa thức 2x\(^3\) – 3x\(^2\) + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Hướng dẫn giải

f(x) chia hết cho x + 2 khi f(-2) = 0

Tức là thay x = -2 vào f(x) thì :

2(-2)\(^3\) - 3(-2)\(^2\) + (-2) + a = 0 => a = 30

shoppe