Đăng ký

Giải bài 72 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Làm tính chia:

(2x\(^4\) + x\(^3\) – 3x\(^2\) + 5x – 2) : (x\(^2\) – x + 1)

Hướng dẫn giải

Vậy (2x\(^4\) + x\(^3\) – 3x\(^2\) + 5x – 2) : (x\(^2\) – x + 1) = \(2x^2 + 3x-2\)

shoppe