Đăng ký

Giải bài 71 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

Giải bài 71 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) A = x2 - 2x + 1

    B = 1 – x

Hướng dẫn giải

a) Ta có mỗi hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B ( bậc của đơn thức B = \(\dfrac{1}{2}x^2\) nhỏ hơn hoặc bằng mỗi hạng tử của đa thức A). Vậy, đa thức A chia hết cho đơn thức B.

b) Ta có: A = \((1-x)^2\) mà \((1-x)^2\) \(\vdots \) (1 - x) . Vậy đa thức A chia hết cho đơn thức B.