Đăng ký

Giải bài 73 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) \((4x^2-9y^2):(2x-3y)\)

b) \((27x^3-1):(3x-1)\)

c) \((8x^3+1):(4x^2-2x+1)\)

d) \((x^2-3x+xy-3y):(x+y)\)

Hướng dẫn giải

a) \((4x^2-9y^2):(2x-3y)\)

\((2x -3y)(2x+3y):(2x-3y)=2x+3y\)

b) \((27x^3-1):(3x-1)\)

\((3x-1)(9x^2+3x+1):(3x-1)=9x^2+3x+1\)

c) \((8x^3+1):(4x^2-2x+1)\)

\((2x+1)(4x^2-2x+1):(4x^2-2x+1)=2x+1\)

d) \((x^2-3x+xy-3y):(x+y)\)

\([x(x-3)+y(x-3)]:(x+y)\)

\((x-3)(x+y):(x+y)=x-3\)

shoppe