Đăng ký

Bài 69 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hai đa thức \(A = 3{x^4} + {x^3} + 6x - 5\) và \(B = {x^2} + 1\). Tìm dư \(R\) trong phép chia \(A\) cho \(B\) rồi viết \(A\) dưới dạng \(A = B . Q + R\).

Hướng dẫn giải

- Áp dụng qui tắc chia hai đa thức 1 biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Vậy \(  3{x^4} + {x^3} + 6x - 5  \)\(= ({x^2} + 1)(3{x^2} + x - 3) + 5x - 2\)

shoppe