Đăng ký

Giải bài 70 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Làm tính chia:

a) (25x\(^5\) – 5x\(^4\) + 10x\(^2\)) : 5x\(^2\) ;         b) (15x\(^3\)y\(^2\)- 6x\(^2\)y – 3x\(^2\)y\(^2\)) : 6x\(^2\)y

Hướng dẫn giải

a) (25x\(^5\) – 5x\(^4\) + 10x\(^2\)) : 5x\(^2\) = \(5x^3 -x^2+2\)

b) (15x\(^3\)y\(^2\)- 6x\(^2\)y – 3x\(^2\)y\(^2\)) : 6x\(^2\)y = \(\dfrac{5}{2}xy -1 - \dfrac{1}{2}y\)