Đăng ký

Giải bài 69 trang 31 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hai đa thức: A = 3x\(^4\) + x\(^3\) + 6x – 5 và B = x\(^2\) + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia A cho B :

Vậy : \(3x^4+x^3+6x-5=(x^2+1)(3x^2+x-3)+5x -2\)