Đăng ký

Giải bài 66 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó 

 

Giải bài 66 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

 Các phân số đã cho viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì chúng tối giản và các mẫu của chúng có ước nguyên tố khác 2 và 5 :

  6 = 2.3; 11; 9 = \(3^2\); 18 = \(2.3^2\)

Ta có : \(\dfrac{1}{6}\) = 0,1(6); \(\dfrac{-5}{11}\) = -0,(45); \(\dfrac{4}{9} =\) 0,(4); \(\dfrac{-7}{18}\) = -0,3(8)