Đăng ký

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

Bài 6 (Trang 7, SGK)

a. Gọi công thức phân tử của este là \(C_xH_yO_z\):

\(C_xH_yO_z + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}) O_2 \to xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O\)

a mol                                       ax mol    a\(\frac{y}{2}\) mol

Ta có: \(n_{CO_{2}}= \frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)\)

\(n_{H_{2}O}= \frac{5,4}{18}=0,3 (mol)\)

Suy ra: \(m_O= 7,4- 0,3 \times 12-0,3\times 2 =3,2(g)\)

            \(n_O= 0,2( mol)\)

\(\to x:y:z = 3:6:2\)

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là \(C_3H_6O_2\)

b. \(n_X =0,1 (mol) \to n_Y=0,1(mol)\)

\(M_Y=32(g/mol) \) suy ra công thức phân tử của X là \(CH_3OH\)

Công thức phân tử của X là: \(CH_3COOCH_3.\)

\(CH_3COOH +NaOH \to CH_3COONa + CH_3OH\)

\(m_Z= 0,1\times 82 =8,2(g)\)

Công thức cấu tạo của X là : \(\ CH_3 - C - OCH_3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ || \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ O\)

Tags