Đăng ký

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

Bài 5( Trang 7, SGK)

- Thủy phân este trong môi trường axit thu được rượu, axit và là phản ứng thuận nghịch:

\(RCOOR' + H_2O \underset{}{\overset{H_2SO_4, t^o}{\rightleftharpoons}} RCOONa + R'OH\) và \(H_2O\) tham gia trực tiếp pahrn ứng.

- Thủy phân este trong môi trường bazơ thu được muối, rượu và là phản ứng không thuận nghịch:

\(RCOOR' +NaOH \to RCOONa +R'OH\) và \(NaOH\) tham giư trực tiếp trong phản ứng.

Chú ý: Đôi khi chúng ta không phụ thu được rượu và có thể là anđehit xeton hay chúng là muối. Điều này phụ thuộc vào gốc rượu R' là no hay không no.

Tags