Đăng ký

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Bài 4 (Trang 7, SGK)

\(M_y= d \times M_{H_{2}} =23 \times2=46 \to Y \) là rượu etylic (\(C_2H_5OH\)).

\(\to\) X có dạng :\(CH_3COOC_2H_5 :\) etyl axetat. Vì vậy chúng ta chọn A.

Tags