Đăng ký

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 12

Bài 5 (Trang 11, SGK)

Chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7.

Khối lượng \(KOH\) để trung hòa axit là 0,007g.

\(\Rightarrow n_{KOH}= \frac{0,007}{56} =0,125.10^{-3} (mol)\)

Khối lượng \(C_{17}H_{35}COOH\) trong 1g chất béo:

\(0,125.10^{-3} \times 248= 35,5.10^{-3} (g)\)

Số mol tristearoylglixerol trong 1g chất béo :

\( \frac{1- 35,5.10^{-3}}{890} =1,0837.10^{-3} (mol)\)

\(\Rightarrow n_{KOH}= 3\times1,0837.10^{-3} (mol)\)

\( m_{KOH}= 3\times1,0837.10^{-3}\times56\times1000=182 (mg)\)

Chỉ số xà phòng hóa của chất béo tristearoylglixerol trên là :

                              182+ 7,0 =189