Đăng ký

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12

Bài 2 (Trang 11, SGK)

Chất béo:

- Không tan trong nước;

- Nhẹ hơn nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ;

- Thành phần cấu tạo: \(C,H,O;\)

- Chất béo là este của glixerol vad axit cacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh.

Mỡ bôi trơn là hỗn hợp hiđrocacbon mạch dài, có thành phần cấu tạo \(C,H\) nên khác thành phần với chất béo. Do vậy, đáp án C là phát biểu không đúng.

Tags