Đăng ký

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 12

Bài 4(Trang 11, SGK)

Số mol \(KOH\) là :\(n_{KOH} =0,003 \times0,1= 0,0003(mol)\)

Khối lượng \(KOH\) cần dùng là: \(m_{KOH} =0,0003 \times56= 0,0168(g)=16,8(mg)\)

Trung hòa 2,8g chất béo cần 16,8mg \(KOH\)

\(\implies\)          1g                            x?

Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là: \(x=\frac{16,8\times1}{2,8}=6\)

Tags