Đăng ký

Giải bài 29 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

Hướng dẫn giải

- Khi góc \(\widehat{xOy}\) nhọn, dù vẽ dưới dạng nào đi nữa thì \(\widehat{xOy}\) = \(\widehat{x'O'y'}\)

- Đó là cặp góc cạnh tương ứng song song.