Đăng ký

Giải bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Hướng dẫn giải