Đăng ký

Giải bài 18 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Qui đồng mẫu thức của hai phân thức:

Giải bài 18 trang 43 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) Ta có : 2x + 4 = 2(x + 2)

                \(x^2\) - 4 = (x - 2)(x + 2)

MTC = 2(x + 2)(x - 2)

Do đó : \(\dfrac{3x}{2x+4}=\dfrac{3x(x-2)}{2(x+2)(x-2)}=\dfrac{3x^2-6x}{2(x^2-4)}\)

             \(\dfrac{x+3}{x^2-4}=\dfrac{2(x+3)}{2(x+2)(x-2)}=\dfrac{2x+6}{2(x+2)(x-2)}\)

b) Ta có : \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\)

               3x + 6 = 3(x + 2)

MTC = 3(x + 2)\(^2\)

Do đó : \(\dfrac{x+5}{x^2+4x+4}=\dfrac{3(x+5)}{3(x+2)^2}=\dfrac{3x+15}{3(x+2)^2}\)

             \(\dfrac{x}{3x+6}=\dfrac{x(x+2)}{3(x+2)^2}=\dfrac{x^2+2x}{3(x+2)^2}\)