Đăng ký

Giải bài 14 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

Giải bài 14 trang 43 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) Số mũ cao nhất của x là 5; số mũ cao nhất của y là 4.

MTC cần tìm là \(12x^5y^4\)

Nhân tử phụ của mẫu thức \(x^5y^3\) là \(12x^5y^4\) : \(x^5y^3\) = 12y, do đó :

           \(\dfrac{5}{x^5y^3}=\dfrac{5.12y}{x^5y^3.12y}=\dfrac{60y}{12x^5y^4}\)

Nhân tử phụ của mẫu thức \(12x^3y^4\) là \(12x^5y^4\) : \(12x^3y^4\) = \(x^2\), do đó :

           \(\dfrac{7}{12x^3y^4}=\dfrac{7.x^2}{12x^3y^4.x^2}=\dfrac{7x^2}{12x^5y^4}\)

b) MTC cần tìm là \(60x^4y^5\)

Nhân tử phụ của mẫu thức \(15x^3y^5\) là 4x , do đó :

           \(\dfrac{4}{15x^3y^5}=\dfrac{4.4x}{15x^3y^5.4x}=\dfrac{16x}{60x^4y^5}\)

Nhân tử phụ của mẫu thức \(12x^4y^2\) là \(5y^3\) , do đó :

           \(\dfrac{11}{12x^4y^2}=\dfrac{11.5y^3}{12x^4y^2.5y^3}=\dfrac{55y^3}{60x^4y^5}\)