Đăng ký

Vận tốc quỹ đạo trung bình của Trái Đất

Vận tốc quỹ đạo trung bình của Trái Đất:

            \(v=2.979*10^4ms^{-1}\)