Đăng ký

Vận tốc góc quay của Trái Đất

Vận tốc góc quay của Trái Đất:

        \(\omega=7.292115*10^{-5}rads^{-1}\)