Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Cho (u_n) là một cấp số cộng có sáu số hạng với u_1 = \({{ - 1} \over 3}\), d = 3. Viết dạng khai triển của nó.

Hướng dẫn giải

Dạng khai triển của cấp số cộng đó là: \({{ - 1} \over 3};\,{8 \over 3};\,{{17} \over 3};\,{{26} \over 3};\,{{35} \over 3}\)

shoppe