Đăng ký

Bài 5 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Từ \(0\) giờ đến \(12\) giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ.

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính tổng của cấp số cộng: \({S_n} = \frac{{\left( {{u_1} + {u_n}} \right)n}}{2}\)

Lời giải chi tiết

Đồng hồ đánh số tiếng chuông là: \(S = 1 + 2 + 3 +....+ 12\).

Đây là tổng của \(12\) số hạng của cấp số cộng có \(u_1= 1, u_{12}= 12\). Do đó áp dụng công thức tính tổng của cấp số cộng ta có \(S =  \frac{(1+12).12}{2} = 78\).

Vậy đồng hồ đánh \(78\) tiếng chuông.

shoppe