Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11

Đề bài

Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto v.

Hướng dẫn giải

Lấy 2 điểm A và B thuộc đường thẳng d

Lần lượt thực hiện phép tịnh tiến A, B theo vecto v ta được 3 điểm A’và B’

Đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’là đường thẳng d’ hay d’là ảnh của đường thẳng d