Đăng ký

Bài 1 trang 7 SGK Hình học 11

Đề bài

Chứng minh rằng: \(M'\) = \(T_{\vec{v}}\)(M) \(⇔ M =  T_{\vec{-v}}(M')\)

Hướng dẫn giải

Sử dụng định nghĩa của phép tịnh tiến: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow v \)

Lời giải chi tiết

\(M'\) = \(T_{\vec{v}}\)\( (M)\) ⇔ \(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{v}\) ⇔\(\overrightarrow{M'M}\) =\(\vec{-v} ⇔ M = T_{\vec{-v}} (M')\)

shoppe