Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10

Đề bài

 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).

Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  \bot \overrightarrow {AC} \)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} = ( - 1;\, - 2) \cr
& \overrightarrow {AC} = (4;\,2) \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} = ( - 1).4 + ( - 2).( - 2) = - 4 + 4 = 0 \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} \bot \overrightarrow {AC} \cr} \)