Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12

Đề bài

Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.

Hướng dẫn giải

Khối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh.