Đăng ký

Câu 52 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 52. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

0,01

0,05

0,1

0,14

0,18

0,25

0,15

0,07

0,04

0,01

X

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

0,01

0,05

0,1

0,14

0,18

0,25

0,15

0,07

0,04

0,01

 

a. Tính \(P(2 < X < 7)\)

b. Tính \(P(X > 5)\)

Hướng dẫn giải

a. Ta có:

\(\eqalign{
& P\left( {2 < X < 7} \right) = P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right) + P\left( {X = 6} \right) \cr
& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 0,14 + 0,18 + 0,25 + 0,15 = 0,72 \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& P\left( {X > 5} \right) = P\left( {X = 6} \right) + P\left( {X = 7} \right) + P\left( {X = 8} \right) + P\left( {X = 9} \right) \cr
& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 0,15 + 0,07 + 0,04 + 0,01 = 0,27 \cr} \)