Đăng ký

Câu 45 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 45. Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ bảy là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

0

1

2

3

4

5

P

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

0,05

X

0

1

2

3

4

5

P

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

0,05

 

Biết rằng, nếu có hơn 2 ca cấp cứu thì phải tăng cường thêm bác sĩ trực .

a. Tính xác suất để phải tăng cường thêm bác sĩ trực vào tối thứ bảy.

b. Tính xác suất để có ít nhất một ca cấp cứu vào tối thứ bảy.

Hướng dẫn giải

a. Gọi A là biến cố “Phải tăng bác sĩ trực”. Từ điều kiện của bài ra, ta có :

\(\eqalign{
& P\left( A \right) = P\left( {X > 2} \right) = P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,2 + 0,1 + 0,05 = 0,35 \cr} \)

b.  \(P\left( {X > 0} \right) = 1 - P\left( {X = 0} \right) = 1 - 0,15 = 0,85.\)