Đăng ký

Câu 21 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 21. Khai triển \({\left( {3x + 1} \right)^{10}}\) cho tới x3.

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(\eqalign{
& {\left( {3x + 1} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{{\left( {3x} \right)}^k} = 1 + C_{10}^1\left( {3x} \right) + C_{10}^2{{\left( {3x} \right)}^2} + C_{10}^3{{\left( {3x} \right)}^3} + ...} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1 + 30x + 405{x^2} + 3240{x^3} + ... \cr} \)

shoppe