Đăng ký

Câu 20 trang 67 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 20. Tính hệ số của \({x^9}\) trong khai triển  \({\left( {2 - x} \right)^{19}}\)

Hướng dẫn giải

Ta có:

\({\left( {2 - x} \right)^{19}} = \sum\limits_{k = 0}^{19} {C_{19}^k{2^{19 - k}}{{\left( { - x} \right)}^k}} \) 

Hệ số của \({x^9}\) là\( - C_{19}^9{2^{10}} = - 94595072\) (ứng với\( k = 9\))