Đăng ký

Câu 19 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 19

a.Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \tan x\) rồi chỉ ra trên đồ thị đó có các điểm có hoành độ thuộc khoảng \((-π ; π)\) là nghiệm của mỗi phương trình sau

1. \(\tan x = -1\)

2. \(\tan x = 0\)

b. Cũng câu hỏi tương tự cho hàm số \(y = \cot x\) và cho mỗi phương trình sau

1.  \(\cot x = {{\sqrt 3 } \over 3}\)

2. \(\cot x = 1\)

Hướng dẫn giải

a.

1. Phương trình \(\tan x = -1\) có nghiệm thuộc khoảng \((-π ; π)\) là :

\(x = - {\pi \over 4}\,\text{ và }\,x = {{3\pi } \over 4}\)

2. Phương trình \(\tan x = 0\) có nghiệm thuộc khoảng \((-π ; π)\) là \(x = 0\)

b.

 

1. Phương trình  có nghiệm thuộc khoảng \((-π ; π)\) là :

\(x = {\pi \over 3}\,\text{ và }\,x = - {{2\pi } \over 3}\)

2. Phương trình \(\cot x = 1\) có nghiệm thuộc khoảng \((-π ; π)\) là :

\(x = {\pi \over 4}\,\text{ và }\,x = - {{3\pi } \over 4}\)

shoppe