Đăng ký

Bài 9 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 9. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

Ta có

\(\eqalign{
& {m_\text{kim loại}} + {m_{{O_2}}} = {m_\text{oxít}} \Rightarrow {m_{{O_2}}} = 46,4 - 40 = 6,4\,\left( g \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 0,2\,mol \Rightarrow {n_{{O^{2 - }}}} = 0,4\,mol. \cr} \)

Phản ứng của \(HCl\) với các oxít kim loại được quy gọn theo sơ đồ phản ứng sau:

\(\eqalign{
& 2{H^ + } + \;{O^{2 - }} \to {H_2}O \cr
& 0,8\;\buildrel {} \over
\leftarrow \;0,4 \cr
& \Rightarrow {n_{HCl}} = {n_{{H^ + }}} = 0,8\,mol\Rightarrow {V_{HCl}} = {{0,8} \over 2} =0,4\,l \cr} \)